jurassicsalmon.pl jurassicsalmon.pl - Start - Jurassic Salmon

jurassicsalmon.plWebsite Profile

Title: Start - Jurassic Salmon
Keywords:
Description:Start - Jurassic Salmon MENU Start O nas Aktualno?ci Cykl hodowli Projekt badawczy Oferta Galeria Kontakt pl de en Start O nas Aktualno?ci Cykl hodowli Projekt badawczy Oferta Galeria Kontakt Pierwsza
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

jurassicsalmon.pl Information

Website / Domain:jurassicsalmon.pl
Website IP Address:188.128.210.107
Domain DNS Server:dns.home.pl,dns2.home.pl,dns3.home.pl

jurassicsalmon.pl ranks

Alexa Rank:29058390
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

jurassicsalmon.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$547
Daily Revenue:$1
Monthly Revenue:$45
Yearly Revenue:$$547
Daily Unique Visitors:138
Monthly Unique Visitors:4,140
Yearly Unique Visitors:50,370

jurassicsalmon.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server IdeaWebServer/v0.80
Date Tue, 23 Oct 2018 20:10:34 GMT

jurassicsalmon.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

jurassicsalmon.pl Similar Website

Domain WebSite Title
hardcoreflyfishing.com Start | Salmon Flyfishing Adventures
jurassicprints.com Jurassic PrintsHome - Jurassic Prints
mainsalmonrafting.com Main Salmon Rafting – Whitewater Rafting on the Salmon River??????866-872-5666??????Start Your Adve...
jurassicpets.net Jurassic Pets
jurassicagent.co.uk Jurassic Agent
jurassicrestaurant.com JURASSIC Restaurant
jurassicbuffet.com.br :: Jurassic Buffet ::
jurassicacademic.com Jurassic Academic
jurassiclakelodge.com Jurassic Lake
jurassicsystems.com Jurassic Systems
jurassicfoundation.org The Jurassic Foundation
jurassicfoundation.com The Jurassic Foundation
jurassicencounter.com Jurassic Encounter
jurassicjaunts.co.uk Jurassic Jaunts
jurassic-london.com Jurassic London
jurassiccarbon.com Jurassic Carbon
jurassicworldintl.com Jurassic World
jurassicputtomaha.com Jurassic Putt

jurassicsalmon.pl Alexa Rank History Chart

jurassicsalmon.pl aleax

jurassicsalmon.pl Html To Plain Text

Start - Jurassic Salmon MENU Start O nas Aktualno?ci Cykl hodowli Projekt badawczy Oferta Galeria Kontakt pl de en Start O nas Aktualno?ci Cykl hodowli Projekt badawczy Oferta Galeria Kontakt Pierwsza na ?wiecie w pe?ni proekologiczna hodowla ?ososia atlantyckiego Wyspecjalizowana kadra czuwaj?ca nad prawid?owym procesem hodowli Jedyna hodowla wykorzystuj?ca jurajsk? wod? geotermaln? sprzed 150 milionów lat O nas Jurassic Salmon Sp. z o.o. to pierwsza na ?wiecie w pe?ni proekologiczna ferma ?ososia atlantyckiego wykorzystuj?ca wod? termaln? sprzed 150 milionów lat. Aktualno?ci B?d? na bie??co i obserwuj nasz? dzia?alno??. Zobacz film Zach?camy do obejrzenia filmu ukazuj?cego ferm? Jurassic Salmon. O nas Jurassic Salmon Spó?ka z o. o. Spó?ka Jurassic Salmon Sp. z o. o. powsta?a w maju 2013 roku. W sk?ad Zarz?du wchodz?: Pan Kazimierz Karapuda – Prezes oraz Pan Tomasz Karapuda – Wiceprezes. Profil dzia?alno?ci firmy to chów i hodowla ?ososia atlantyckiego w zamkni?tych obiegach wody, umiejscowionych w nowoczesnej hali o powierzchni 0,9 hektara. Hodowla ryb w systemach zamkni?tych w pe?ni koresponduje z ideami zrównowa?onego rozwoju i odpowiedzialnej produkcji, pozwala minimalizowa? negatywny wp?yw dzia?alno?ci na ?rodowisko naturalne oraz dba? o optymaln? kondycj? i dobrostan ryb. Stanowi swoist? odpowied? na stale rosn?cy popyt na ryby oraz produkty rybne, przy równoczesnym kurczeniu si? naturalnych zasobów ryb w morzach i oceanach. Uruchomiony Zak?ad Chowu i Hodowli Ryb Jurassic Salmon w Janowie jest najnowocze?niejszym oraz najbardziej technologicznie zaawansowanym obiektem przeznaczonym do hodowli ?ososia atlantyckiego. To tak?e pierwszy na ?wiecie obiekt wykorzystuj?cy do tego celu zasolone wody geotermalne oraz trzeci prowadz?cy produkcj? od jaja do osobnika doros?ego. Na uwag? zas?uguje fakt, ?e jest to najwi?kszy tego typu zak?ad na kontynencie europejskim ulokowany poni?ej Pó?wyspu Jutlandzkiego. We wspó?pracy ze ?rodowiskiem naukowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod kierunkiem dr hab. in?. Jacka Sadowskiego, prof. nadzw. ZUT, rozpocz?to realizacj? projektu badawczego pn. ?Wykorzystanie technologicznych zasolonych wód geotermalnych do chowu i hodowli ryb”. Wspólne dzia?ania Jurassic Salmon Sp. z o.o. i ?rodowiska nauki w zakresie wybudowania obiektu chowu i hodowli, opracowania metodyk prac badawczych, a przede wszystkim uzyskane na ich podstawie wyniki, przyczyni? si? niew?tpliwie do rozwoju intensywnej akwakultury w kraju i poza jego granicami. W ramach Programu Operacyjnego ?Zrównowa?ony rozwój rybo?ówstwa i nadbrze?nych obszarów rybackich 2007-2013” dzia?anie 3.5 Projekty pilota?owe przedsi?wzi?cie uzyska?o dofinansowanie ze ?rodków publicznych w wysoko?ci 25.092.132 z?otych Poka? wi?cej... Aktualno?ci 07 kwietnia 2017Kongres Innowatorów Dnia 28 marca 2017r. w Warszawie brali?my udzia? w Kongresie Innowatorów, organizowanym przez Polski Fundusz Rozwoju na Torze S?u?ewiec w Warszawie. Wraz z producentem polskiego kawioru Antonius Caviar reprezentowali?my przedsi?biorstwa innowacyjne w dziedzinie akwakultury. Mieli?my zaszczyt cz?stowa? naszym w?dzonym ?ososiem Pani? premier Rzeczypospolitej Polskiej Beat? Szyd?o, a tak?e premierów Grupy Wyszehradzkiej. Poprzednia Nast?pna Aktualno?ci 26 listopada 2016GRYFICKA REGA DLA JURASSIC SALMON Z dum? informujemy, i? dnia 19 listopada firma Jurassic Salmon otrzyma?a Gryfick? Reg? 2015 w kategorii Gospodarka. Nagrod? specjaln? w postaci Z?otej Regi otrzyma? Kazimierz Karapuda. Poprzednia Nast?pna Aktualno?ci 10 listopada 2016Z?OTE RYBKI DLA JURASSIC SALMON Z dum? informujemy, i? firma Jurassic Salmon Sp. z o.o. zosta?a laureatem Konkursu Gospodarczego Marsza?ka Województwa Zachodniopomorskiego. W dniu 09 listopada 2016 roku otrzymali?my z r?k Pana Marsza?ka Olgierda Geblewicza statuetk? ?Z?otej Rybki” w dwóch kategoriach: Firma Roku 2016 oraz Inwestycja Roku 2016. W imieniu Zarz?du nagrody odebra?a Anna Czy?ewska, Specjalista ds. Marketingu. Krótka wzmianka nt. Konkursu SONY DSC SONY DSC SONY DSC Poprzednia Nast?pna Aktualno?ci 28 sierpnia 2016Certyfikat ASC Z dum? informujemy, ?e Zak?ad Chowu i Hodowli ?ososia atlantyckiego Jurassic Salmon Sp. z o.o. otrzyma? presti?owy certyfikat ASC potwierdzaj?cy, ?e hodowla odbywa si? w sposób zrównowa?ony, z poszanowaniem ?rodowiska naturalnego oraz dobrostanu ryb. Poprzednia Nast?pna Aktualno?ci 25 lipca 2016Certyfikat asc Z dum? informujemy, i? od dnia 11 lipca 2016r. firma Jurassic Salmon Sp. z o.o. jest posiadaczem certyfikatu ASC CoC – ASC ?ańcuch Dostaw. Poprzednia Nast?pna Aktualno?ci 14 lipca 2016Wizyta ministra W dniu 14 lipca mieli?my przyjemno?? go?ci? Pana Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i ?eglugi ?ródl?dowej wraz ze wspó?pracownikami. Przy okazji wizyty mogli?my zaprezentowa? nasz zak?ad, podzieli? si? wiedz? i zdobytym do?wiadczeniem oraz planami na przysz?o??. Serdecznie dzi?kujemy i zapraszamy ponownie! wizyta ministra Poprzednia Nast?pna Aktualno?ci 06 lipca 2016RYBA Z WODY GEOTERMALNEJ Zapraszamy do obejrzenia filmu, ukazuj?cego ?ososie p?ywaj?ce w wodzie geotermalnej. Jurassic Salmon Poprzednia Nast?pna Aktualno?ci 14 czerwca 2016Wizyta czo?owych polskich weterynarzy Dnia 4 czerwca mieli?my przyjemno?? go?ci? grup? dwudziestu trzech wybitnych polskich weterynarzy, z dr Janem ?elaznym z Zak?adu Chorób Ryb Państwowego Instytutu Badawczego w Pu?awach oraz Prof. dr hab. Krzysztofem Goryczko z Instytutu Rybactwa ?ródl?dowego na czele. Spotkanie mia?o na celu zaprezentowanie dzia?alno?ci zak?adu hodowli ?ososia Jurassic Salmon oraz wymiana pogl?dów i do?wiadczeń odno?nie zdrowia i dobrostanu ryb. Poprzednia Nast?pna Aktualno?ci 29 kwietnia 2016JURASSIC SALMON NA TARGACH W BRUKSELI Niezwykle mi?o jest nam poinformowa?, ?e nasza ryba by?a obecna na targach Seafood Exbo Global w Brukseli. Produkty wykonane z ?ososia Jurassic Salmon by?y prezentowane na stoisku Morpol S.A. i cieszy?y si? du?ym zainteresowaniem ze strony zwiedzaj?cych. Link do artyku?u Poprzednia Nast?pna Aktualno?ci 30 marca 2016Kolacja z ambasadorem Norwegii Dnia 30 marca uczestniczyli?my w uroczystej kolacji organizowanej przez Ambasadora Norwegii, Pana Karstena Klepsvika. Go??mi honorowymi imprezy byli Minister Rybactwa z Norwegii Per Sandberg oraz Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i ?eglugi ?ródl?dowej. Na zdj?ciu od lewej: Kazimierz Karapuda, Prezes Milex Sp. z o.o.; Tomasz Karapuda, Wiceprezes Jurassic Salmon Sp. z o.o.; Minister Marek Gróbarczyk; Prof. Jacek Sadowski, ZUT w Szczecinie oraz John-Paul McGinley, Morpol S.A. Poprzednia Nast?pna Aktualno?ci 25 marca 2016?yczenia Wielkanocne Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Wielkanocnych sk?adamy najserdeczniejsze ?yczenia zdrowia, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwa optymizmu oraz sukcesów w ?yciu prywatnym i zawodowym. Za?oga Jurassic Salmon Poprzednia Nast?pna Aktualno?ci 19 lutego 2016Per?y Biznesu W 12 edycji ?Pere? Biznesu”, konkursu organizowanego przez redakcj? ??wiata Biznesu”,...

jurassicsalmon.pl Whois

Domain Name: JURASSICSALMON.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en